נד

נד יש אומריםתקמב שכהן שיש לו בת שזינתה ארוסה או אפילו נשואהתקמג או שהמירהתקמד שמן הסתם זינתהתקמה את אביה היא מחללת ואין מחוייבים לקדשו עודתקמו לקרות בתורה ראשון ושאר מעלות הכהונהתקמז אבל מכל מקום נושא כפיו שאין שאר עבירות מונעים נשיאת כפים אפילו הן בו וכ"ש בבתותקמח (ולא נהגו כדבריהםתקמט לפי שלא נאמרתקנ את אביה היא מחללת אלא כשזינתה בעדים והתראה וכשהעידו בפני סנהדרין אבל עכשיו נוהגין בו קדושה לכל דברתקנא):


תקמב) מרדכי סנהדרין סי' תשיז. הובא בדרכי משה סי' קלה אות ט. רמ"א סמ"א.

תקמג) עולת תמיד ס"ק צד. אליה רבה ס"ק עו.

תקמד) מרדכי ורמ"א שם.

תקמה) מ"א ס"ק סב.

תקמו) מרדכי ורמ"א שם.

תקמז) מרדכי שם.

תקמח) מ"א ס"ק סא. ט"ז ס"ק לו. אליה רבה ס"ק עז.

תקמט) שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות כג. ותשובות שבות יעקב ח"ב סי' ב. הובא בבאר היטב ס"ק עא.

תקנ) ויקרא כא, ט.

תקנא) ראה לקו"ש ח"ה ע' 194.