נה

נה החלל דהיינו הנולד מאיסורי כהונה שהן גרושה זונה חללה אינו נושא כפיותקנב לפי שאינו בכיהונותקנג והרי הוא כזר לכל דבר כמ"ש באה"ע סימן ז'תקנד (לפיכך אם נושא כפיו עובר בעשהתקנה כמו זר שנשא כפיותקנו).

ואפילו חלל של דבריהם כגון הנולד מחלוצה אינו נושא כפיותקנז אף ע"פ שנשיאת כפים היא מן התורה ועובר בעשה אם אמרו לו לעלות יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהתקנח.

ומטעם זה כל הפסולים מדברי סופרים אין עולין אפילו אמרו להם כמ"ש למעלהתקנט אלא שהפסולים שלא מפני פגמם יש להם לצאת מבית הכנסת קודם רצה שלא יאמרו עליהם שהם פגומים כמ"ש שם ומכל מקום אין חיוב עליהם לצאת מבית הכנסת שכיון שחכמים מנעום מנשיאת כפים אין עוברים כלום.

אבל כהנים הנמנעים מנשיאת כפים מחמת המנהג כגון במקומות שנהגותקס שבתוך ז' ימי האבלות אינו נושא כפיו מפני שאין שרוי בשמחה והמברך יש לו להיות בשמחה וטוב לבתקסא כמו שמצינו ביצחקתקסב שצווה לעשות לו מטעמים קודם שיברך ובמדינות אלו שנוהגיםתקסג שכל זמן האבילות אפילו עד י"ב חודש על אביו ועל אמו וכל שלשים על שאר קרוביםתקסד אינו נושא כפיו אפילו אין שם כהן אלא הואתקסה אפילו בימים טוביםתקסו שאינו נקרא שרוי בשמחה שהרי אסור לילך לשמחת נשואין וכיוצא בה וה"ה הקובר מתו ברגל שהרי אסור בשמחה כל ימות הרגלתקסז אף על פי שעדיין לא חל עליו האבילותתקסח וכן האונןתקסט אפילו ביו"ט שהוא חייב בכל המצותתקע מכל מקום אינו שרוי בשמחה הרי כולם חייבין לצאת מבית הכנסת קודם שקורא הש"ץ כהנים שלא יעברו בעשהתקעא שהרי מן הדין הם רשאים לישא כפיהםתקעב.

ויש להם לצאת קודם רצהתקעג כדי שלא יאמרו עליהם שהם פגומיםתקעד.

ואם אמרו להם לעלותתקעה או ליטול ידיהםתקעו חייבים לעלות אם אמרו להם קודם סיום ברכת עבודה כדי שלא יעברו בעשהתקעז לכן לא יהיו בבית הכנסת כשאומרים לכהנים ליטול ידיהםתקעח:


תקנב) רמב"ם הל' תפלה פט"ו ה"ה. שו"ע סמ"ב.

תקנג) לבוש.

תקנד) ס"כ.

תקנה) פרי חדש.

תקנו) דלעיל ס"ב.

תקנז) מ"א ס"ק סג. אליה רבה ס"ק עח.

תקנח) כדלעיל ס"ג וש"נ.

תקנט) סעיף ה וש"נ.

תקס) ב"י ד"ה כתוב במרדכי. שו"ע סמ"ג.

תקסא) שבלי הלקט סי' כג. מרדכי מגילה סי' תתטו. לבוש. מ"א ס"ק סד.

תקסב) בראשית כז, ז.

תקסג) מרדכי שם סי' תתיז. רמ"א שם.

תקסד) שבלי הלקט שם. דרכי משה אות יח. לבוש. מ"א ס"ק סו (וראה שו"ע יו"ד סי' שצא ס"ב ורמ"א שם סי' שצג ס"ב).

תקסה) דרכי משה אות יט. מ"א שם. וראה לעיל סל"ב.

תקסו) מ"א ס"ק סה.

תקסז) מ"א ס"ק [ס]ו. אליה רבה ס"ק פא.

תקסח) ראה שו"ע שם סי' שצט ס"ב. ובש"ך שם ס"ק ו.

תקסט) מ"א ס"ק סד. אליה רבה ס"ק עט.

תקע) ראה שו"ע שם סי' שמא ס"א. וראה לעיל סי' עא ס"ג.

תקעא) מרדכי שם. שו"ע סמ"ג. רמ"א סמ"ד. לבוש סמ"ג. ועי' גם לעיל ס"ג וש"נ.

תקעב) לבוש שם. וראה ב"י שם.

תקעג) מרדכי שם.

תקעד) מ"א ס"ק ד בטעם המרדכי. ט"ז ס"ק כו. וראה גם לעיל ס"ה.

תקעה) מ"א ס"ק סה-ו.

תקעו) מרדכי שם. שו"ע ס"ב וס"כ.

תקעז) כדלעיל ס"ג וש"נ.

תקעח) רמ"א שם. והיינו קודם רצה, כדלעיל ס"ח.