נו

נו וכן כהן שהוא פנוי ואינו רוצה לישא כפיותקעט מפני שהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחהתקפ חייב לצאת מבית הכנסת קודם קריאת כהנים שלא יאמרו לו לעלות או ליטול ידיו.

אבל המנהג הוא שנושא כפיו אע"פ שאינו נשוי (ומכל מקום הרוצה שלא לישא כפיו ולצאת מבית הכנסת אין מוחין בידו שיש לו על מה לסמוךתקפא אבל נשוי שאין אשתו עמו נושא כפיו לדברי הכלתקפב):


תקעט) מרדכי מגילה סי' תתטו. שבלי הלקט סי' כג. רמ"א סמ"ד. וראה מ"א ס"ק סד.

תקפ) יבמות סב, ב.

תקפא) בי"י ד"ה כתוב עוד. רמ"א שם. לבוש סמ"ד.

תקפב) כנסת הגדולה הגב"י. עולת תמיד ס"ק צט. מ"א ס"ק סח.