נח

נח באלו התיבות נהגו הכהנים שהופכין בהם פניהם לדרום ולצפון יברכ"ך וישמר"ך אלי"ך ויחונ"ך אלי"ך ל"ך שלו"םתרד לפי שכל תיבות אלו הם לנוכח לכן הופכין פניהם גם לדרום ולצפון כדי שיתברכו כולםתרה (ובתיבות שלום מפני שהוא סוף הברכה ועיקרו כי ברכתו של הקב"ה הוא שלוםתרו לכן מברכים לכולם בשלום [)].

ונוהגים להאריךתרז בסוףתרח תיבות אלו מפני שכל אחד מהם הוא סוף ברכה בפני עצמה.

ונכון שהאומרים רבונו של עולםתרט חלום חלמתי כו' שיאמרו בשעה שהכהנים מאריכים בניגון בסוף התיבהתרי שבסוף הפסוקתריא שכבר כלתה ברכה זו מפי הכהנים וא"צ עוד להאזין להם אבל בעוד שהם אומרים תיבות הברכה צריך להאזין להם ולכוין ואסור לומר שום דברתריב כמ"ש למעלהתריג.

ואף שחכמים התירו לומר רבונו של עולם על חלומות מפני הסכנה שמא צריך רפואה לחלומותריד מכל מקום כיון שאפשר לתקן זה לומר בשעת הארכת הניגון שבסוף התיבה יש לתקןתרטו.

ואע"פ שרפואתו אינו אלא כשאומר רבונו של עולם כו' בשעת ברכת כהנים ולא לאחר שכלתה ברכה מפי כהנים מכל מקום כל זמן שהם מאריכים בניגון הברת אות אחרונה של התיבה עדיין לא נסתיימה תיבה זו לענין שלא תועיל אז אמירת רבונו של עולם כו' (כיון שהצבור לא ענו עדיין אמןתרטז) אע"פ שנסתיימה לענין שא"צ להאזין עוד לכהנים כיון שהאזין כבר תחלת הברת אות אחרונה והארכת ההברה בניגון א"צ לשמוע כללתריז.

ואע"פ שבתיבת שלום הן מאריכים בניגון קודם שיאמרו מ"ם של שלום וכשאומרים אז רבונו של עולם ומסיימים עם הכהנים א"כ אין שומע המ"ם של שלום כראוי לשמוע בשתיקה וכוונה מכל מקום בתיבת וישמרך ויחונך שאפשר לתקן שישמעו גם האות האחרונה מתקניםתריח.

ומכל מקום אף שאומרים רבונו של עולם כשהם מאריכים בניגון סוף הפסוק לא יאמר המקרא רבונו של עולם כו'תריט אפילו אינו ש"ץ שהרי אפילו לענות אמן אסור מפני הטירוףתרכ ואצ"ל שהש"ץ לא יאמר רבונו של עולם מפני שהוא הפסק בתפלהתרכא:


תרד) רוקח סי' שכג. שו"ע סמ"ה. ולענין נטיית הראש של הקהל ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 42.

תרה) מ"א ס"ק עב. פרי חדש.

תרו) מגילה יח, א. עי' לעיל סי' פד וש"נ.

תרז) רמ"א סמ"ה. לבוש סמ"ה.

תרח) ראה אליה רבה ס"ק פח.

תרט) דלקמן סי' קל.

תרי) תרומת הדשן סי' כז. הובא בב"י סי' קל. ובמ"א ס"ק עג. לבוש סכ"ו.

תריא) הגהות מיימוניות הל' תפלה פי"ד אות ה. הובא בב"י שם. רמ"א שם. לבוש שם.

תריב) תרומת הדשן ומ"א שם.

תריג) סעיף לט.

תריד) תוס' סוטה מ, א ד"ה כל. הובא בט"ז ס"ק כד.

תרטו) תרומת הדשן שם.

תרטז) ראה לעיל סכ"ה.

תריז) תרומת הדשן ומ"א שם.

תריח) תרומת הדשן ומ"א שם.

תריט) תשובות מהרי"ל סי' קמח. הובא בדרכי משה סי' קל. רמ"א שם. לבוש.

תרכ) כדלעיל ס"ל.

תרכא) מ"א ס"ק עד.