נט

נט כל כהן יש לו לעשות שום דבר פעם אחת בשנה להחזיק את עצמו בכהונה כגון ליקח מתנותתרכב אם אינו יכול לישא כפיו מחמת איזה אונסתרכג כגון שמלמד לתלמידיו בעת שהצבור נאספים לבית הכנסתתרכד או שהוא חולה במעיו ואינו יכול לשהות נקביו עד גמר ברכת כהניםתרכה:


תרכב) רבינו ירוחם נתיב ב ח"ג. הובא במ"א ס"ק עה. וראה טור ושו"ע חיו"ד סי' סא סי"א. ש"ך שם ס"ק יד.

תרכג) חולין קלג, א.

תרכד) רש"י שם ד"ה אנסיה.

תרכה) רי"ף שם מה, ב. רא"ש שם פ"י סי' ז.