ו

ו תקנת חכמיםסו שלא יעלו כהנים לדוכן בסנדלים או במנעלים גזירה שמא תפסק לאחד רצועות הסנדל או המנעל ויתיירא שלא יתלוצצו עליו וישב לקשרה וחבריו מברכין ויבאו לומר עליוסז שהוא בן גרושה או בן חלוצהסח ולפיכך הלך וישב לוסט.

ואפילו מנעלים שאין בהם רצועה מקושרת אסור שלא חלקו חכמים בגזירתם בין מנעל למנעלע אבל בתי שוקיים מותריםעא אפילו אינן בתי שוקיים ומכנסים יחד אלא קושרים אותה ברצועה סמוך לארכובה אין חוששין שמא תפסק הרצועה וישב לקשרהעב שלא חששו (חכמים) אלא ברצועות סנדל שגנאי הוא לו ומתלוצצין עליו כשסנדלו מותרתעג אבל בהתרת רצועה שקושרין בה בתי שוקיים אין בה גנאי כל כךעד.

ויש אומריםעה שמכל מקום אם הם של עור אסורים שבכלל מנעל הם ובמנעלים לא חלקו ואסרו אפילו אין בו רצועה כלל ואם הם של בגד מחופה עור אינם בכלל מנעל לענין זהעו ומותרים ואפילו של עור לבד אם הם בתי שוקיים ומכנסים יחד כיון שמגיעים עד המתניים אינן בכלל מנעליםעז אבל נהגו בקצת מקומות להקל בבתי שוקיים בכל עניןעח:


סו) רבי יוחנן בן זכאי ר"ה לא, ב. וסוטה מ, א. טור ושו"ע ס"ה.

סז) ראה גם בסעיף הקודם.

סח) ראה להלן סנ"ה.

סט) גמרא סוטה שם ורש"י ד"ה דילמא.

ע) ב"י ד"ה וכתבו. עולת תמיד ס"ק ט וסקי"א.

עא) הגהות מיימוניות פי"ד מהל' תפלה אות ד בשם ראבי"ה. רבינו מנוח הל' תפלה שם ה"ו. שו"ע שם.

עב) ממסקנת הב"י שם. עולת תמיד ס"ק י.

עג) רש"י שם.

עד) ב"י שם.

עה) ב"י שם. דרכי משה ס"ק ב בשם האגודה מגילה פ"ג סל"ד. רמ"א ס"ה.

עו) מ"א ס"ק ה. משא"כ לענין תענית, כדלקמן סי' תריד ס"ב–ג. ועי' גם סי' שא סי"ב. וראה מ"א סי' תקנד ס"ק טז. וט"ז שם ס"ק ז. וראה חקרי הלכות ח"ז כ, ב.

עז) מ"א שם.

עח) דרכי משה ס"ק ג. רמ"א שם.