ס

ס אסור להשתמש בכהןתרכו אפילו בזמן הזהתרכז וכמועל בהקדש הוא שהרי נאמר וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריבתרכח ואף עכשיו שאין לנו קרבנות בקדושתו הוא עומד.

ואם הכהן הוא מוחל על כבודו מותר שהכהונה שלו היא ויכול למחול כבודותרכט וליתן רשות לישראל להשתמש בו ויש מי שאומרתרל שאינו יכול ליתן רשות להשתמש בו אלא א"כ יש לו איזה הנאה כגון בשכרתרלא או אפילו בחנם לאדם חשוב שהוא חפץ לשמשו ונהנה מזה שזכה לשרת בקודש אבל אם אין לו שום הנאה מזה אינו יכול למחול שנאמר וקדשתו ודרשו חכמיםתרלב קדשהו בעל כרחו.

(והעיקר כסברא הראשונה שהרי יכול ליתן רשות לישראל לקרות ולברך לפניו אע"פ שאין לו שום הנאה מזהתרלג כמ"ש בסי' קל"התרלד ור"אתרלה ואין אומרים וקדשתו בעל כרחו אלא בדברים התלויים בקדושת הכהנים שאינו רשאי לחלל קדושתו ולישא גרושה וכיוצא בה לפי שקדושת הכהנים לא ניתנה להם ליהנות בה גופם כמו שקדושת ישראל לא נתנה להנות בה גופם שמצות לאו ליהנות ניתנותרלו אלא גזירת מלך היא עליהם שיהיו קדושים הואיל ונבחרו לשרת למלך הקדוש כמ"שתרלז קדושים תהיו כי קדוש וגו' קדוש יהיה כי קדוש וגו' לפיכך אינה בידם למחלה אבל כבוד הכהונה ניתן להם להנאתם לעלות לתורה ראשון וליטול מנה יפה ראשון וכן להקדימם לכל דבר שבקדושהתרלח כבוד זה הנאת הגוף הוא לפיכך הוא בידם למחול כבודם ורשאי ליתנו לישראל אם רצהתרלט כי רצונו של אדם זהו כבודותרמ):


תרכו) ירושלמי ברכות פ"ח ה"ה. לכללות סעיף זה ראה קובץ כינוס תורה חי"ח ע' פז. אהלי שם ח"ו ע' ריז.

תרכז) הגהות מרדכי גיטין סי' תסא בשם ה"ר פטר. הובא בדרכי משה סי' קלה אות ט. רמ"א סמ"ה.

תרכח) ויקרא כא, ח. גיטין נט, ב. לבוש סמ"ה.

תרכט) הגהות מרדכי שם. רמ"א שם. מ"א ס"ק עה. ולענין רב שמחל על כבודו, עי' לקמן סי' תעב סי"א. חיו"ד סי' יח סקכ"ו. הל' מציאה סל"ה. וראה גם לעיל סי"א.

תרל) ט"ז ס"ק לט לדעת ר"ת במרדכי שם סי' תסא ודלא כר' פטר שם.

תרלא) ראה סמ"ג עשין פג. וראה אליה רבה ס"ק צ.

תרלב) יבמות פח, ב.

תרלג) אליה רבה שם. באר היטב ס"ק פג.

תרלד) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידנו. וראה טור שם מחלוקת רא"ש ורב עמרם ובב"י שם.

תרלה) ראה טור שם. מ"א שם ס"ק ד בשם הסמ"ג. וראה גם לעיל סי' קסז סי"ט.

תרלו) ראש השנה כח, א. ראה גם לקמן סי' תמה ס"ח. סי' תרמט סי"ב. הל' גזילה סי"ב.

תרלז) ויקרא יט, ב. ושם כא, ח.

תרלח) ראה גם לקמן סי' רא ס"ג.

תרלט) תשו' מהר"ם מרוטנברג (דפוס פראג סי' קז. מרדכי גיטין רמז תא). הובא באליה רבה ובאר היטב שם.

תרמ) ספר חסידים סי' קנב.