ח

ח כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיופ שנאמרפא שאו ידיכם קודש וברכו את ה' ואע"פ שנטל ידיו שחריתפב צריך לחזור וליטול לפני עלותו לדוכןפג שתהיה תיכף לה ברכהפד ושיעור תכיפה יתבאר בסי' קס"ופה ולכן צריך ליטול סמוך לרצה (וברצה הם עוקרים רגליהם לעלות לדוכן כמו שיתבארפו והש"ץ לא יאריך ברצה ובמודים)פז.

ושיעור נטילה זו כשיעור קידוש ידים לפני עבודה שבמקדשפח דהיינו עד הפרקפט שהוא חבור היד והזרועצ ואפשר שצריך ג"כ מים שלא נשתנו מברייתן כמו שיתבאר בסי' ק"ס ושיבאו המים על ידי הכהן מכח אדם כמו שיתבאר בסי' קנ"טצא וכמו בקידוש ידים שבמקדשצב:


פ) ר' יהושע בן לוי סוטה לט, א. עי' לקמן סי' תקיא ס"ז.

פא) תהלים קלד, ב.

פב) ראה לעיל סי' ד מהדו"ב ס"א ומהדו"ק ס"ז וש"נ. ואפי' נטל ידיו קודם התפלה - ראה לקמן סי' תריג ס"ו.

פג) תוספות סוטה שם ד"ה כל, ושכן הוא משמעות רש"י (שם ד"ה שלא). ב"י ד"ה ורבינו בדעת הטור. דרכי משה בשם הגהות מיימוניות (דפוס קושטא) פט"ו מהל' תפלה. שו"ע ס"ו.

פד) עפ"י ברכות מב, א.

פה) וראה תוס' שם. מ"א ס"ק ט.

פו) לקמן סי"ב וש"נ.

פז) מ"א שם.

פח) כדלקמן סי' קסא ס"ח וש"נ.

פט) רמב"ם פט"ו מהל' תפלה ה"ה. טור ושו"ע ס"ו. אף ביוהכ"פ, עי' לקו"ש ח"ט ע' 386. וראה גם לעיל סי' ד שם. ולקמן סי' קסא ס"ח וש"נ.

צ) ב"י ד"ה ומ"ש רבינו. ע"פ רש"י חולין קו רע"ב ד"ה עד הפרק. שו"ע שם.

צא) סי"ד (כמו במי חטאת) וסי"ז (כמו בקידוש ידים) וש"נ. וראה לעיל סי' ד שם. וראה חקרי הלכות ח"ז כא, ב.

צב) מ"א ס"ק ח.