יג

יג (ובמקומות שאוכלים פת של נכריםע כל ימות החול טוב ליזהר שלא לאכול בשבת ויו"ט כי אם מלחמים הכשרים שנילושו בביתו שזהו כבוד שבת ויו"טעא):


ע) ראה לקמן סי' שכה ס"ו וש"נ.

עא) מ"א שם. עיין באליה זוטא ס"ק ו וצ"ע. עיין דרכי משה סימן תר"[ג]. וראה חקרי הלכות ח"ג טו, ב. העו"ב חו' תשמו ע' 96.