יג

יג המתענה בכל ערב חודש או בכל עשרת ימי תשובה או בכ' סיוןפט או במיתת הצדיקים או ביום שמת בו אביו ואמו אם בפעם הראשון שאירע התענית בערב שבת השלימו עד צאת הכוכבים צריך לנהוג כן לעולםצ בכל פעם שיארע בערב שבת משום שהוא כמו נדרצא וצריך שיתירו לו שלשה והוא שבשעה שהשלים בפעם הראשון היה בדעתו לנהוג כן לעולםצב או שהשלים ג' פעמים בערב שבת ולא התנה שיהא בלי נדרצג אבל מחמת שהשלים כמה פעמים כשאירע בחול אינו חשוב כנדר לענין שיצטרך להשלים כשאירע בערב שבת.

ויש חולקין בזהצד ואומרים שבתענית יום שמת בו אביו ואמו כשחל בחול בשנה הראשונה והשלים אז התענית בודאי היה בדעתו לנהוג כן לעולם לפי שלא עלה על דעתו לחשוב היאך יתנהג להבא כשיארע בערב שבת לפיכך הרי זה כנדר וצריך להשלים לעולם אף כשיארע בערב שבתצה וכן בתענית ימי מיתת הצדיקים וערב ראש חודש אם כשהתענה פעם הראשון בחול והשלימו היה בדעתו לנהוג כן לעולם או שהתענה והשלים ג' פעמים בחול ולא התנה שיהא בלי נדר הרי זה כנדר וצריך להשלים אף כשיארע בערב שבת וכן נהגו העולם (ואף על פי כן המיקל לעת הצורך כסברא הראשונה לא הפסידצו):


פט) ראה מ"א סוס"י תקפ.

צ) רמ"א יו"ד סו"ס תב. מ"א סק"ח.

צא) ב"ח סוף הסימן.

צב) ט"ז סק"ג, עפ"י שו"ע יו"ד סי' ריד ס"א. שו"ת נחלת שבעה סי' נח.

צג) עפ"י שו"ע יו"ד שם. וראה שער הכולל פמ"א אות ג.

צד) שו"ת רש"ל ס"ט. הובא בט"ז סק"ג. ב"ח סוף הסי'.

צה) תוספת שבת סק"ח.

צו) ט"ז שם.