ד

ד השורף צפרנים חסידכו, קוברן צדיק, זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל ולדהכז אבל מותר לזורקן בבית המדרש וכיוצא בו מקום שאין נשים מצויות לעבור שםכח ואין לחוש שמא יכבדו אותו מקום וישליכו הצפרנים החוצה ותעבור אשה עוברה עליהן לפי שאף אם תעבור עליהן לא יזיקו לה כלום שאינן מזיקות אלא כשהן באותו מקום שזרקן שם כשנטלו מהאצבעות אבל לא כשפינן משם למקום אחרכט:


כו) ראה היום יום לט"ז אייר.

כז) נדה יז, א. מו"ק יח, א. מ"א ריש הסי'.

כח) כהא דר' יוחנן מו"ק שם.

כט) מו"ק שם.