ז

ז יש מקומות נוהגים לומר מזמור שיר ליום השבת קודם ברכועד ובאמירת מזמור זה הם מקבלים תוספת שבת עליהםעה ונאסרין בעשיית מלאכה אבל במדינות אלו אע"פ שנוהגים לומר ג"כ מזמור זה קודם ברכו אף על פי כן עושים כל המלאכות עד ברכו ממש לפי שמתחלה כשהתחילו לומר זה המזמור לא היה בדעתם לקבל תוספת שבת באמירת מזמור זה אלא באמירת ברכועו:


עד) ראה שער הכולל פי"ז אות ט.

עה) ב"י ד"ה וכתב מרדכי. שו"ע ס"ד.

עו) מ"א ס"ק יג.