יד

יד מן הדין אין צריך להבהב הפתילהסח על השלהבת קודם שידליקנה כדי שתהיה מחורכת ותדליק יפהסט אבל נהגו הנשים להדליק הפתילה ולכבותהע כדי שתהיה מחורכת קודם שתדליקנה לשם מצוה כדי שתאחז בה האור יפה בין בנר של שמן בין בנר הכרוךעא ומנהג יפה הוא:


סח) ר' עקיבא משנה כח, ב. תוס' כט, א ד"ה רבא. טור ושו”ע ס"ט.

סט) רש"י במשנה שם ד"ה הבהבה.

ע) רא"ש פ"ב סוס"י יח. טור ורמ"א ס"ט.

עא) מ"א סקט"ו. וראה רשימות חוב' קנו ע' 9 (שאין אנו נוהגים כן).