טו

טו סמרטוטיןעב דהיינו בלאי בגדי פשתן הגסיםעג אין עושים אותם פתילה לנר אפילו הם מחורכיםעד לפי שאינם דולקים יפה אבל בגדי פשתןעה הדקיםעו מדליקים בהם (אפילו הם חדשיםעז) אע"פ שאינן מחורכים.

ואם חל יו"ט בערב שבת אסור להדליק בחתיכת בגד שהיא ג' אצבעות מצומצמותעח לא פחות ולא יותר לפי שקודם שמתחיל להדליקה תורת כלי עליה לענין קבלת טומאה לפי שנקראת בגד ומיד שהתחיל להדליקה קודם שהדליק רוב היוצא ממנה חוץ לנר נתבטלה מתורת כלי שכיון שנפחתה מג' אצבעות אינה מקבלת טומאהעט שאין שם בגד עליה והרי נעשית שבר כלי ביו"ט וזהו הנקרא נולדפ שנולד ביו"ט וכל נולד אסור להשתמש בו ביו"טפא א"כ מה שהוא מתעסק להדליק רוב היוצא ממנה חוץ לנר אחר שהתחיל להדליקה הוא עושה איסור בזה שמשתמש בנולד ביו"טפב.

במה דברים אמורים כשמניחם בנר כך כמות שהיא שלא קיפלה כדרך שגודלין פתילות אבל אם קפלה וגדל ממנה פתילה מערב יו"ט מותר להדליק בה לפי שכבר נתבטלה מתורת בגדפג לענין טומאה מערב יו"ט ואין כאן נולד:


עב) רבא כט, א.

עג) מ"א סקט"ז.

עד) תוספתא פ"ב ה"א. הובא בתוס' כט, א ד"ה ולא בסמרטוטין. רא"ש פ"ב סוף סי"ח. רבינו ירוחם ח"ב סז, א. שו"ע ס"י.

עה) גמרא כ[א], א.

עו) מ"א סקט"ז.

עז) ראה תהלה לדוד סק"ד.

עח) גמרא כח, ב. מ"א סקי"ד.

עט) ראה רמב"ם הל' כלים פכ"ב ה"א. וראה מ”מ וציונים.

פ) ולענין מוקצה ראה לקמן סי' שח סמ"א.

פא) כדלקמן סי' תצה סי"ג.

פב) ראה לקמן סי' שח סוף סי"ד. תקא סי"א. סי' תקט סט"ז וקו"א סק"ג.

פג) ר' עקיבא במשנה שם ובגמרא שם. מ"א סקי"ד. וראה ארץ צבי סי' קו. חקרי הלכות ח"א טו, א.