רסז דין התפלה בערב שבת ובו ו' סעיפים:

ב

ב ונוהגים להקדים תפלת ערבית יותר מבימות החולב ונכון הוא כדי להקדים קבלת שבת בכל מה שאפשרג רק שיהא מפלג המנחה ולמעלה כמו שנתבאר בסי' רס"אד ורס"גה.

ואף המתפללין ערבית בזמנה בצאת הכוכבים כל ימות החולו יכול הוא להקדים בערב שבת להתפלל מפלג המנחה ולמעלהז כדברי רבי יהודהח שאומר שמפלג המנחה ואילך הוא לילה לענין תפלהט ואף שלפעמים בשאר ימים מתפלל מנחה בזמן ההוא והרי הן שתי קולות הסותרות זו את זו כמ"ש בסי' רל"[ג]י אין חוששים לזה בתפילת ערבית של שבתיא שיש מצוה כשמתפלל אותה מבעוד יום שמוסיף מחול על הקודש אלא שצריך הוא ליזהר שלא להתפלל מנחה בו ביום עצמו אחר פלג המנחה שלא יעשה ב' קולות הסותרות זו את זו בזמן אחדיב.

וגם צריך ליזהר לקרות קריאת שמעיג כמ"ש בסי' רל"היד ויכול הוא ג"כ לקרותה בלילה עם ברכותיה ומבעוד יום יתפלל התפלה של שבת בלבד בלא קריאת שמע וברכותיה ואף שאינו סומך גאולה לתפלה אין בכך כלום כיון שמתכוין למצוה להוסיף מחול על הקדשטו.

ומכל מקום אם רוצה להתפלל גם התפלה של שבת בלילה הרשות בידוטז ויוסיף מחול על הקדש בלא תפלהיז ואף המתפלל ערבית מבעוד יום יכול לקבל תוספת שבת קודם תפלהיח:


ב) טור ושו"ע ס"ב. וראה לעיל סי' נג סי"ג (בקטן שמלאו שנותיו בשבת). סי' רנו בסופו (טעם נוסף להקדים). לקמן סי' תפט סי"ב (לענין ספירת העומר). סי' תקכז ס"ח (טעם נוסף להקדים תפלת ערבית בשבת שאחר יו"ט).

ג) ראה ב"ח ריש הסי'. מ”מ וציונים.

ד) סעיף ה.

ה) סעיף ו.

ו) ראה שו"ת אדה"ז סוס"י ז.

ז) תוס' ברכות כז, א ד"ה דרב צלי. ורא"ש שם פ"ד ס"ו. ותלמידי רבינו יונה שם ד"ה רב צלי. מרב דצלי של שבת בע"ש בברכות כז, ב. טור ושו"ע שם.

ח) משנה ברכות רפ"ד.

ט) משא"כ לשאר דברים (ראה לקמן סי' תפט סוף סי"ב).

י) סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א.

יא) מ"א ס"ק א.

יב) מרדכי מו"ק רמז תתקכג. מ"א שם. וראה גם סי' רלג ס"ק ה.

יג) ראה לקמן סי' רצג ס"ב, וקו"א שם ס"ק א, דהיינו לקרותה בברכותיה בעת שמתפלל, ואח"כ יחזור ויקרא בצאת הכוכבים.

יד) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"א.

טו) רא"ש ותלמידי רבינו יונה שם. מ"א ס"ק ב. וראה מ"א סו"ס תקפד. וכ"ה לקמן סי' רצג ס"ב.

טז) ברכות כז, [א] לרבנן ודעבד כמר עביד. שלטי הגבורים ברכות (יח, ב אות א). וראה מ"א סק"א בשם האריז"ל. וראה בדי השלחן סי' עז ס"ק טו, ובהערות שבסוף ח"ג, שכן נהגו בליובאוויטש שלא להקדים.

יז) ראה לעיל סי' רסא ס"ד.

יח) ב"ח ריש הסי'. הובא במ"א שם.