ג

ג כשם שאמרו לענין תפלה כך אמרו לענין קידוש היום שיכול לקדשיט ולאכולכ מפלג המנחה ולמעלה אפילו אם לא התפלל ערבית עדיין ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג' סעודות שחייב לאכול בשבתכא (כיון שכבר קיבל עליו תוספת שבת נעשה אצלו כשבת עצמה לכל דברכב) ויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמוכג שיאכל כזיתכד לפחות אחר צאת הכוכבים כדי שיקיים ג' סעודות בשבת עצמה דכיון שג' סעודות אלו למדום חכמים ממה שנאמר ג' פעמים היום אצל אכילת המן בשבתכה לפיכך צריך לאכלן בעיצומה של יום ולא בתוספתוכו וטוב לחוש לדבריהםכז:


יט) שם בגמרא ע"ב כשמואל. מרדכי מגילה רמז תשצח. רשב"א ברכות כז, ב ד"ה הא דאמר שמואל. מגיד משנה פכ"ט הי"א. ב"י ריש סי' רעא.

כ) תוס' פסחים צט, ב ד"ה עד שתחשך. רא"ש שם פ"י סי' ב. שו"ע ס"ב. מ"א סוף סק"א. וראה גם לקמן סי' רעא ס"ב וסי"ג. סי' תעב ס"ב.

כא) מ"א שם. ט"ז סי' רצא ס"ק ו. וראה לקמן סי' רעא סי"ג שצריך להזכיר של שבת בברכת המזון אף כשמברך מבעוד יום.

כב) ט"ז שם. וראה לעיל סי' רמט סי"ב. סי' רסא קו"א סק"ג. לקמן סי' תצא ס"ג. וראה מ”מ וציונים. קובץ כינוס תורה חו' טו ע' ע ואילך. שלחן המלך ע' קפח-ט.

כג) ספר חסידים סי' רסט. ב"ח ריש סי' תעב בשם מהר"ל מפראג (גבורות ה' פ' מח). של"ה מס' שבת נר מצוה (קלג, ב בהג"ה ד"ה וכן מצאתי). הובאו במ"א שם.

כד) מ"א שם. וראה לקמן סי' רצא ס"ב (גבי סעודה שלישית שהתחיל קודם זמנה) שצריך כביצה או יותר. וראה שם ס"א הדיעות בזה.

כה) כדלקמן סי' עדר ס"א.

כו) אליה רבה סק"ב. וראה לקו"ש חט"ז ע' 235. חי"ט ע' 58-59. שלחן המלך ע' קפח.

כז) מ"א שם.