יד

יד יו"ט שחל להיות בשבת אינו מזכיר יו"ט בברכה מעין שבענא לפי שאלמלא שבת אין ברכות מעין שבע ביו"ט מפני שברכה זו לא נתקנה בשבת בגלל חובת היום אלא מפני המזיקיןנב (ובליל יו"ט לא היו באים ג"כ לבית הכנסת מפני שהיו טרודים במלאכת אוכל נפשנג) ואינו דומה לנעילה שביום הכיפורים שחל להיות בשבת שצריך להזכיר גם של שבת בנעילה אע"פ שאין נעילה בשבת לפי שמכל מקום יום זה הוא נתחייב בארבע תפלותנד דהיינו שחרית מוסף מנחה נעילה וצריך להזכיר ענין היום שהוא שבת בכל אחת מהן אבל כאן לא נתקנה הברכה בשביל חובת היום אלא בשביל סכנת המזיקיןנה:


נא) גמרא שם. טור ושו”ע ס"ט. וראה לקמן סי' תפז ס"ד שבליל פסח אין צריך לאמרו כלל. ובסי' תקפב ס"ד שבעשי"ת אומר המלך הקדוש (וכ"ה בסידור).

נב) כדלעיל סי"ג.

נג) מלבושי יו"ט סק"ד. וראה מ”מ וציונים.

נד) כדלקמן סי' תרכג ס"ו.

נה) גמרא שם.