רעא דיני קידוש שעל היין ובו ל' סעיפים:

א

א מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדבריםא שנאמרב זכור את יום השבת לקדשו כלומר זכרהו זכירות שבח וקידושג.

וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלהד ויש אומריםה שהבדלה אינה אלא מדברי סופרים ומן התורה אין צריך לזכרהו אלא בכניסתו בלבד ויתבאר בסי' רצ"וו:


א) רמב"ם פכ"ט ה"א. תוס' סוכה לח, א ד"ה מאי קושיא. פסחים קו, א ד"ה זוכרהו. מ"א ס"ק א.

ב) שמות כ, ח. פסחים שם.

ג) רמב"ם שם.

ד) רמב"ם שם, ובס' המצות מ"ע קנה. חינוך מצוה לא. וראה גם רש"י נזיר דף ד רע"א (בגירסת הגמרא בפסחים).

ה) תוס' רבינו יהודה ברכות כ, ב בשם ר"ת. שבלי הלקט השלם סי' קל. מ"מ שם בשם יש אומרים. ארחות חיים הל' הבדלה סי' יח. ב' הדיעות במאירי כ, ב ד"ה נתגלגל.

ו) סעיף יט.