י

י וצריך לפרוס מפה על השלחן לכסות הפת קודם שיקדשעא ואח"כ יסירנה כדי שתתראה הפת כאלו הובאה עתה על השלחן לכבוד שבת שהזכיר בקידושעב:


עא) רב יהודה אמר שמואל שם. טור ושו"ע שם.

עב) שאילתות דרב אחאי שאילתא נד. הגהות מיימוניות פכ"ט אות ק. מ"א סק"ז. וכ"ה לקמן סי"ז. ושם גם טעם נוסף. טעם נוסף בסי' רצט סי"ד לענין הבדלה. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רב. אהלי שם ח"ח ע' רד.