יג

יג ואם עבר והתחיל לברך אחר שהגיע זמן הקידוש אפילו התחיל לברך משחשכה לא יזכיר של שבת בברכת המזוןקטו דכיון שמברך על הסעודה שגמר בחול מבעוד יום האיך יזכיר בה של שבת אבל אם משך סעודתו עד תוך הלילה אע"פ שאינו רשאי צריך להזכיר של שבת בברכת המזוןקטז אע"פ שעדיין לא קידש שכבר חלה עליו קדושת שבת מאליה.

(ואין צריך לומר שאם פירס מפה וקידש וגמר סעודתו שצריך להזכיר של שבת בברכת המזון אפילו אם החמיר ופירס מפה וקידש מבעוד יום קודם שהגיע זמן הקידושקיז וגם מברך ברכת המזון מבעוד יום דכיון שקידש חלה עליו קדושת שבת):


קטו) רא"ש פסחים פ"י סי' ז (באופן הא'). רמ"א ס"ו. וראה לעיל סי' קפח סי"ז (שמביא ב' הדיעות ומסיים שנוהגים כסברא הראשונה). וראה מ”מ וציונים. העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רמג.

קטז) מ"א ס"ק טו.

קיז) כדלעיל סי' רסז ס"ג. וראה מ”מ וציונים.