יד

יד שנים שהיו (ה) שותיןקיח אחר גמר הסעודהקיט מבעוד יוםקכ ואמרו בא ונקדש קידוש היום אע"פ שלא הגיע עדיין זמן הקידוש נאסר עליהם לשתותקכא עד שיקדשו ואם רוצים לחזור ולשתות אע"פ שאינם רשאים צריכים הם לחזור ולברך בורא פרי הגפן שכיון שאמרו לקדש הסיחו דעתם משתיה עד שיקדשו אבל אם מקדשים מיד אינם צריכים לברך על כוס של קידוש כמו שנתבאר למעלהקכב שהרי באמירה זו לא הסיחו דעתם מכוס של קידושקכג:


קיח) רמב"ם הל' ברכות פ"ד ה"ח. שו"ע ס"ה.

קיט) ההוכחה לזה נתבארה בקו"א סוף ס"ק ה.

קכ) מ"א סק"י. וראה קו"א שם.

קכא) וראה קו"א סוף ס"ק ה, דכמו כן אסור לטעום כלום (ומבואר שם שכן כתב גם בפנים).

קכב) סעיף יא.

קכג) מ"א שם. דלא כעולת שבת ס"ק ה וט"ז ס"ק ו. וראה העו"ב שם ע' רמד.