טז

טז אע"פ שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לכניסת השבתקלז מכל מקום נמשך עיקר מצותו כל הלילהקלח ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה יש לו תשלומין למחר כל היוםקלט ויאמר כל הקידוש של לילה מלבד פרשת ויכולוקמ שאינו ענין לאמרה ביום לפי שבלילה היתה גמר מלאכתו של הקב"הקמא:


קלז) כדלעיל ס"ב וש"נ.

קלח) פסחים קו, א. רמב"ם פכ"ט ה"ד. וראה גם לקמן סי' רצט ס"ח לענין הבדלה.

קלט) פסחים קז, א (ומי שלא קידש). רמב"ם שם (בין בשוגג בין במזיד) טור ושו"ע ס"ח. וכ"ה לקמן סי' תעג ס"ג.

קמ) ארחות חיים הל' קידוש אות ג בשם תוס'. רמ"א ס"ח.

קמא) או"ח שם. ט"ז ס"ק יא.