יח

יח כוס של קידושקנג בין של לילה בין של יום ובין של הבדלהקנד טעון כל הדברים שטעון כוס של ברכת המזון שיהיה שלםקנה ושישטפנו מבחוץ וידיחנו מבפניםקנו ויהיה מלא יין על כל גדותיוקנז ולא יהיה היין פגוםקנח ויקבלנו בשתי ידיו ויאחזנו בימינו לבדוקנט ויגביהנו מעל השלחן טפחקס ויתן עיניו בוקסא שלא יסיח דעתו ממנוקסב כמו שנתבאר בסימן קפ"ג:


קנג) רי"ף פסחים שם (כב, ב. לענין פגום). רמב"ם פכ"ט ה"ז. שו"ע ס"י.

קנד) רי"ף שם (לענין פגום). טור ושו"ע רס"י רצו (לענין פגום). לבוש ס"י. וכ"ה לקמן שם ס"ב.

קנה) ראה לעיל סי' קפג ס"ד וש"נ.

קנו) ראה שם ס"ב.

קנז) ראה שם ס"ד. וראה גם סי' קפב ס"ד.

קנח) ראה סי' קפב ס"ד-ו.

קנט) ראה סי' קפג ס"ז. מנהג חב"ד: מוזגין הכוס, לוקחו בימינו, מוסרו לשמאלו, מעמידו - דרך הורדה מלמעלה למטה - על כף ידו הימנית כשהיא כפופה קצת כעין בית קיבול ד' אצבעותיו מוגבהות והאגודל מושכב מן הצד (ס' המנהגים - חב"ד ע' 28).

קס) ראה שם ס"ח. ומנהג חב"ד - ג' טפחים (שם).

קסא) ראה לעיל סי' קפג ס"ט. וכדלקמן סי"ט וש"נ.

קסב) ראה סי' קפג ס"ט.