רעא דיני קידוש שעל היין ובו ל' סעיפים:

ב

ב ותקנו חכמיםז שתהא זכירה זו על כוס של ייןח בין בכניסתו בין ביציאתוט.

ומצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחלת כניסתו בכל מה שאפשרי ואף אם יצא מבית הכנסתיא מבעוד יום יש לו לקדש מידיב דכיון שהוסיף מחול על הקדש הרי זה אצלו כניסת השבתיג ויש לו לקדש מיד סמוך לכניסתו ואחר הקידוש צריך לאכול ג"כ מידיד כדי שיהיה הקידוש במקום סעודהטו ואם אינו תאב לאכול מיד יכול להמתין מלקדש תוך הלילה כמה שירצה כדי שיאכל לתיאבוןטז ויוכל לסמוך על מה שכבר זכרו בתחלת כניסתו בתפלת ערבית שכבר יצא בזה מן התורה שהרי מן התורה אין צריך אלא זכירה בדברים בלבד בלא ייןיז והרי זכרו בתפלהיח:


ז) רמב"ם פכ"ט ה"ו. תוס' סוכה לח, א ד"ה מאי קושיא. פסחים קו, א ד"ה זוכרהו. מ"א סק"א.

ח) פסחים שם. וראה גם לעיל סי' קצ ס"ד (במוסגר). לקמן סי' רצז סוף ס"ז.

ט) גמרא ברכות לג, א. רמב"ם שם. מ"מ שם. וכדלקמן סי' רצו ס"א.

י) טור ושו”ע ס"א. מ"א סק"א. וראה גם לעיל סי' ער ס"ב. לקמן ס"ט וסט"ז.

יא) כדלעיל סי' רסז ס"ב. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' קסט.

יב) ט"ז ס"ק א. וראה לעיל סי' רסז ס"ג שיכול לקדש מבעוד יום אפילו לא התפלל עדיין. וראה העו"ב שם ע' קעד.

יג) רא"ש ברכות פ"ד סי' ו. ובריש פ' ערבי פסחים סי' ב. ב"י בראש הסימן. וראה תורת מנחם חי"ט ע' 32.

יד) ט"ז שם. וראה לעיל שם.

טו) כדלקמן סי' רעג ס"א ואילך. וראה לעיל שם אם גם יוצא באכילה זו חובת סעודת שבת.

טז) ראה לקמן סי' רפח סי"ג.

יז) כדלעיל ס"א וש"נ.

יח) שו"ת רמ"ע מפאנו סי' ב. מ"א סק"א. וראה גם לקמן סי' רפט סוף ס"ג. וראה תהלה לדוד סק"א. בדי השלחן סי' עט סק"א.