כ

כ מי שאין לו יין לקידוש של לילה ושל יום אלא כוס אחת ואם יחלקנו לב' כוסות לא יהיו מלאים (או אפילו אם כוס זה אינו מלא אלא שאם יחלקנו לב' כוסות לא יהיה רביעית יין בכל אחת) יניחנו כולו בכוס אחת ויקדש עליו בלילה וכדי שלא יהיה כולו פגום כשיטעם בו עכשיו מכולו ישפוך ממנו מעט לכלי אחר קודם שיטעמנוקעה ויהא נזהר שיהא נשאר בכוס זה רביעית כדי שיטעום מרביעית שאין כוס של ברכה פחות מרביעיתקעו ואח"כ יחזיר לתוכו מה שבכלי האחר ובזה הוא מתוקן מפגימתו כמו שנתבאר בסי' קפ"בקעז.

(ואם כוס זה אינו מלא גם עכשיו אלא שאם יחלקנו לב' כוסות לא יהיה רביעית שלמה בכל אחת ישפוך ממנו מעט קודם קידוש ואחר שיטעמנו יחזירנו לתוכו ולא ישפוך ממנו אחר הקידוש קודם הטעימה (מפני שהוא בזיון הברכה (עיין סי' רצ"וקעח) כמו שנתבאר בסי' ר"וקעט) וגם שלא להפסיק בין ברכה לטעימה בחנםקפ כיון שלא יהיה הכוס מלא אף אם לא ישפוך ממנו כלום קודם הקידוש.

ואם אין לו אלא רביעית יין בצמצום יין שאינו מזוג או אפילו יותר משהו אלא שאין לו כשני רוב רביעית מרווחיםקפא וכשהוא שותה בלילה נחסר לו למחר הרבה ימזגנו למחר במיםקפב עד שיעמוד על רביעית והוא שיהא ראוי לשתיה במזיגה זו בענין שיהא ראוי לברך עליו בורא פרי הגפן כמו ש[נ]תבאר בסי' ר"דקפג:


קעה) רבינו ירוחם ח"א נתיב יב (סו, ג). שו"ע סי"א.

קעו) מ"א בשם התוס' פסחים קה, ב ד"ה ש"מ טעמו פגמו. האגודה סי' פד. ומשמעות הרא"ש פ"ח דברכות ס"ב. וראה גם לקמן סי' תעב סי"ז. שיעורו - ראה שם סי"ח. תיקוני מקוואות ע' צב. קיצור הלכות הערה 51.

קעז) סעיף ה.

קעח) לקמן שם ס"ה וש"נ.

קעט) סעיף טו.

קפ) ראה לעיל סי' קצ ס"ה. וראה מ”מ וציונים.

קפא) ראה תהלה לדוד ס"ק יד.

קפב) ירושלמי פ"ז דברכות ה"ה וכפי' הרא"ש שם. רבינו ירוחם שם. שו"ע סי"א. וראה לעיל סי' קפב ס"ו שגם במים מתוקן היין שלא יהיה פגום.

קפג) סעיף ט.