כא

כא וכל זה כשיש לו כוס אחר להבדלה שאם לא כן מוטב שיניחנו להבדלה ויקדש על הפת ממה שיקדש עליו ולא יהיה לו על מה להבדיל שאין מבדילים על הפתקפד ומכל מקום אם יש לו שכר להבדיל עליו במקום שהשכר הוא חמר מדינה לא יניחנו להבדלהקפה ואפילו קידוש של יום קודם להבדלה כשאפשר להבדיל על השכר שהוא חמר מדינהקפו לפי שבקידוש אפילו של יום יש אומרים שאין מקדשין על השכר אע"פ שהוא חמר מדינה כמו שיתבאר בסי' ער"בקפז ובהבדלה הכל מודים שמבדילים עליו.

במה דברים אמורים ביחיד בביתו אבל (ו) בבית הכנסת הבדלה קודמת לקידושקפח לפי שבקידוש שבבית הכנסת אינו מוציא שום אדם ידי חובתו וגם יש חולקים ומערערים על קידוש זה כמ"ש בסי' רס"טקפט אבל הבדלה היא מצוה לדברי הכל להוציא מי שאין לו יין כמ"ש בסי' רצ"[ה]קצ:


קפד) טור סוס"י רצו. שו"ע סי"א. וראה לקמן סי' רצו ס"ז וש"נ.

קפה) מ"א ס"ק כה.

קפו) מ"א שם. וראה לעיל ס"ח שקידוש הלילה קודם לקידוש היום.

קפז) סעיף יא.

קפח) מ"א שם.

קפט) סעיף ב.

קצ) סעיף ד.