כב

כב שלשה מנוחלי העולם הבא ואחד מהם המשייר יין מקידוש להבדלהקצא דהיינו שיש לו מעט יין ומונע שתייתו בשביל הבדלהקצב ויש אומריםקצג דהיינו שמקדש בלילה על כוס גדול שישתייר באותו כוס לקידוש של יום ולהבדלה ויתקן אותו מפגימתוקצד כמ"ש למעלהקצה ובתוך הסעודה שותה יין אחרקצו וטוב לנהוג כן:


קצא) ר' יוחנן פסחים קיג, א.

קצב) רשב"ם ותוס' שם ד"ה דמשייר.

קצג) פרישה סי' רצו ס"ק טו-טז. שיירי כנה"ג הגה"ט אות ד. עולת שבת סק"ו. מ"א סוף ס"ק כה.

קצד) עו"ש שם. וראה פרישה שם.

קצה) סעיף כ.

קצו) שכנה"ג. עו"ש שם.