כד

כד המקדש צריך שיטעום מהכוס כמלא לוגמיורט ולא מלא לוגמיו ממש אלא כל שאילו מסלקו לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו והוא רובו של רביעיתרי באדם בינוני והגדול לפי גדלוריא צריך שיהיה כמלא לוגמיו שלו ומכל מקום אין צריך יותר מרביעית אע"פ שעדיין אינו כמלא לוגמיוריב:


רט) רב הונא פסחים קז, א. טור ושו”ע סי"ג.

רי) תוס' שם ד"ה אם טעם. רא"ש שם סי"ח. ר"ן שם מיומא פ, א. טור ושו”ע שם. וראה לעיל סי' קפג סוף ס"ט, ולקמן סי' תעב ס"כ, שלכתחלה צריך לשתותו בבת אחת, ובדיעבד עד כדי אכילת פרס, או עד כדי שתיית רביעית (ראה גם סדר ברה"נ פ"ח ה"ו).

ריא) תוס' שם וביומא שם ד"ה הכי נמי. מ"א ס"ק כט. וכ"ה לעיל סי' קצ ס"ד. לקמן סי' תריב סי"ב.

ריב) ר"ן שם. ב"ח סי"ב. מ"א שם.