כה

כה אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובין אם טעם כמלא לוגמיו ממש יצאו כולם ידי חובתןריג אבל אין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמאריד לפי שצריך שיהנה אחד מהם משתיית כוס של ברכה ובפחות ממלא לוגמיו אינה נקראת שתייה של הנאהרטו.

ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם מכוס של ברכהרטז אבל אין צריך מלא לוגמיו לכולםריז אך מי שיש לו יין מעט מוטב שיטעום אחד בלבד כשיעור ויניח השאר למחר לקידוש או להבדלהריח.

והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש עצמו כמלא לוגמיו לא יצאריט אע"פ שטעמו המסובין כל אחד כמלא לוגמיו וראוי לחוש לדבריהם לכתחלהרכ במה דברים אמורים בקידוש אבל בהבדלהרכא ובשאר כל הדברים הטעונים כוס מודים הגאונים שאפילו לכתחלה די בטעימת אחד מהמסוביןרכב כמלא לוגמיורכג:


ריג) תוס' פסחים ק, ב ד"ה ידי קידוש. רשב"ם שם קז, א ד"ה וטעם מלא לוגמא. רא"ש פ"י סי"ח מעירובין מ, ב. טור ושו”ע סי"ד. וכ"ה לקמן סי' ערב סי"ב. וראה מ”מ וציונים. העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רעא.

ריד) רא"ש שם. טור ושו”ע שם.

רטו) רא"ש שם. טור ולבוש סי"ד. וראה לעיל סי' קצ ס"ב.

רטז) תוס' שם. רא"ש שם סט"ז. טור ושו”ע שם. וראה גם לעיל סי' קצ ס"ה.

ריז) מגיד משנה פכ"ט ה"ז בשם הגאונים. הובא בב"י ד"ה ומ"ש ומכל מקום. ט"ז ס"ק יז.

ריח) מ"א סק"ל.

ריט) בה"ג הל' קידוש והבדלה (יג, ג). רא"ש שם סט"ז בשם רב עמרם ורב צמח גאון. טור ושו”ע שם בשמם. וראה לעיל סי' קצ ס"ד שזהו בקידוש שבבית. וראה לעיל סי' רסט ס"ג. העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רעג.

רכ) ואם אינו יכול לשתות בעצמו, ראה לקמן סי' ערב סי"ב.

רכא) ראה לקמן סי' רצה ס"ד. רמ"א סי' תקנא ס"י. מ”מ וציונים.

רכב) טור ושו"ע שם. וראה לקמן סי' רצה ס"ד.

רכג) ראה דעה הא' דלעיל סי' קצ ס"ד.