כו

כו קידש על הכוס וקודם שטעם הפסיק בדבור חוזר ומברך בורא פרי הגפןרכד ואינו צריך לחזור ולקדשרכה אבל אם הסיח דעתו משתיית כוס זהרכו (ז) (או) שיצא מחדר זה לחדר אחררכז אע"פ שחזר למקומורכח צריך לחזור ולקדש ואינו יוצא ידי חובתו בקידוש הראשון כיון שהפסיק בינו לטעימת הכוס בהיסח הדעת (או) בעקירת מקום מחדר לחדררכט:


רכד) כדלעיל סי' קסז ס"ט.

רכה) בה"ג הל' קידוש והבדלה (יג, ג). טור ושו"ע סט"ו. וראה תהלה לדוד ס"ק טו.

רכו) מ"א ס"ק לב.

רכז) ארחות חיים סוף הל' קידוש היום. מ"א שם. וראה קו"א. לעיל סי' קעח ס"א. לקמן סי' רעג ס"ב. מ”מ וציונים.

רכח) ראה סי' קעח ס"א. מ”מ וציונים.

רכט) ראה גם לעיל סי' קצ ס"ב.