כז

כז וכן אם נשפך כוס שקידש עליו יביאו לו כוס אחר ויברך עליו בורא פרי הגפןרל אם לא היה בדעתו לשתות עוד יין אחר הקידושרלא ואין צריך לחזור ולקדש אם לא הסיח דעתו ולא הפסיק בעקירת מקום בינתיים.

ואם קידש בשחרית על השכר ונשפך הכוס (כיון שנפשו של אדם קצה בשכר בשחריתרלב) יש להקל שאין צריך להביא כוס אחר לברך עליו שהרי יש אומרים שאפילורלג יוצא ידי חובתו במה שמברך המוציא על הפתרלד כמו שיתבאר בסימן רע"[ב]רלה:


רל) בה"ג הל' קידוש והבדלה (יג, ג לגבי שתה אותו אחר). ארחות חיים הל' קידוש היום סכ"א. ב"י ד"ה ונראה לי. שו"ע סט"ו.

רלא) מ"א ס"ק לב. כדעה הב' דלעיל סי' רו סי"א, דכוותה פסק בסדר ברה"נ פ"ט ה"ח.

רלב) ראה מ"א ס"ק כה.

רלג) בקונטרס השלחן הגיה: שאפילו לכתחלה.

רלד) מ"א ס"ק לב. וראה בדי השלחן סי' עט ס"ק כה.

רלה) סעיף יא (שבשכר ופת יוצא לדברי הכל).