כח

כח אבל אם קידש על כוס מלא מים כסבור שהוא יין צריך לחזור ולקדש על הייןרלו אף אם הוא בענין שאין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפןרלז כגון שהיה בדעתו לשתות עוד יין אחר הקידוש וכמו שנתבאר בסימן ר"טרלח דכיון שתקנו חכמים לומר הקידוש על היין וזה אמרו על המים צריך לחזור ולקדשרלט.

ומכל מקום אם בשעה שקידש על המים היה לפניו רביעית יין בכלי אחד על השלחן או על הספסל אצלו (ח) מוכן לשתות אזי אינו צריך לא לברכת בורא פרי הגפן ולא לחזור ולקדש אלא ישתה מיד מן המוכן שלפניורמ שהרי זה כאילו קידש על היין ההוא שאף שכוס של קידוש צריך שיאחזנו בידורמא מכל מקום אין זה מעכב בדיעבדרמב:


רלו) תרומת הדשן ח"ב סי' קטו. ט"ז ס"ק יט. מ"א סוף ס"ק לב.

רלז) משמעות מ"א שם.

רלח) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו וראה רמ"א שם ס"ב. וראה קו"א ס"ק ח שאפשר הכוונה אפילו לא היה היין לפניו.

רלט) ראה ט"ז סו"ס יט.

רמ) ט"ז שם. וראה קו"א ס"ק ח שאפשר גם המ"א יודה לזה.

רמא) כדלעיל סי"ח. וראה גם לעיל סי' קסז ס"ז. סי' רו ס"ח. מ”מ וציונים.

רמב) ראה לעיל סי' קפב ס"א. סי' קצ ס"ג. סי' רו ס"ט.