כט

כט אין צריך לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שלפני המסובין היוצאים ידי חובתן בשמיעה אלא אם כן היו פגומין שאז הוא צריך לשפוך לכל כוס וכוס קודם שיטעום הוא כדי שישתו כולם מכוסות שאינן פגומיןרמג שזהו מצוה מן המובחררמד:


רמג) תוס' ברכות מז, א ד"ה אין. פסחים קו, א ד"ה הוה גחין. רא"ש ברכות פ"ז סי' טו. פסחים פ"י סי' טז. טור ושו"ע סי"ז. וראה לעיל סי' קצ ס"ה וש"נ. בדי השלחן סי' מו ס"ק לא.

רמד) כדלעיל סי' קצ ס"ה. וראה מ”מ וציונים.