ג

ג יש נזהרים שלא לקדש בשעה ראשונה של הלילהיט (דהיינו שעה שביעית אחר חצות היוםכ עיין סי' תכ"חכא) אלא או קודם הלילה או לאחר שעה תוך הלילה לפי שבשעה הראשונה הוא מזל מאדים וסמא"ל מושל עליו וכבר נתבארכב שלכתחלה יש לו לקדש מיד בבואו מבית הכנסת מבעוד יום:


יט) תקוני שבת. שו"ת מהרי"ל סי' קסג. מ"א סק"א. וראה אהלי שם ח"ז ע' רה.

כ) שעה שביעית מהשעות השוות אחר חצות האמצעי. ראה אג"ק חי"ב ע' רכו. חי"ג ע' קכ. יגד"ת (נ. י.) חו' כז ע' ע; קכא. חו' לג ע' קז. חו' לד ע' קעא. קיצור הלכות הערה 12.

כא) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו.

כב) בסעיף הקודם.