ל

ל לא יטעמו המסובים קודם שיטעום המקדש אם הם זקוקים לכוסו ששופך ממנו לכוסות שבידם ריקנים או פגומיםרמה אבל אם היו להם כוסות יין שאינן פגומים רשאים לשתות קודם שישתה המקדשרמו כמו שנתבאר כל זה בסי' ק"צרמז:


רמה) תוס' שם. רא"ש פ"י סי' טז בשם הירושלמי. שו"ע סט"ז.

רמו) מעובדא דההוא סבא פסחים שם. תוס' ורא"ש שם. שו"ע שם.

רמז) סעיף ה.