ד

ד הקידוש ביו"ט הוא מדברי סופריםכג ואעפ"כ יש לו כל דיני קידוש של שבת לכל דברכד אלא שאם אין לו אלא כוס אחד (א) וחל יו"ט בערב שבת הרי קידוש של שבת קודם לשל יו"טכה כיון שעיקר הקידוש בשבת הוא מן התורה אע"פ שעל הכוס הוא מדברי סופריםכו:


כג) מגיד משנה פכ"ט הי"ח. מ"א ס"ק א.

כד) מ"א שם.

כה) מ"א שם. וראה מ”מ וציונים.

כו) ראה העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' קעט.