ה

ה נשים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורהכז וביו"ט מדברי סופריםכח ואע"פ שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנהכט בקידוש היום חייבות שנאמרל זכור את יום וגו' ונאמרלא שמור את יום וגו' כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה והואיל והנשים מוזהרות בשמירתו להשמר בו מעשיית מלאכה שהיא מצות לא תעשה כל מלאכה וגו'לב וכל מצות לא תעשה אף שהזמן גרמא נשים מוזהרות בהלג הרי הן מוזהרות ג"כ בזכירתו דהיינו קידוש היוםלד:


כז) ברכות כ, ב. טור ושו”ע ס"ב.

כח) ראה חקרי הלכות ח"א טז, א.

כט) קידושין כט, א. ברכות שם.

ל) שמות כ, ח.

לא) דברים ה, יב.

לב) שמות כ, י. וראה מ”מ וציונים.

לג) קידושין שם. רש"י ברכות שם ד"ה והני נשי.

לד) וראה לקמן סי' רצא ס"ח. סי' רצו סי"ט.