ו

ו וכיון שהנשים חייבות בקידוש היום מן התורה כמו האנשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובתםלה אלא שלכתחלה אין להורות כן לשואל הלכה למעשהלו (שלא יבאו לזלזל במצותלז):


לה) כל בו סי' לא. שו"ע ס"ב.

לו) אגודה שבועות ס"ט. מ"א סק"ב. וראה לעיל סי' ל ס"ב. לקמן סי' תקט ס"א וקו"א שם ס"ק א. כללי הפוסקים וההוראה כלל סב.

לז) ראה רש"י יב, ב ד"ה ואין מורין. ביצה כח, ב ד"ה הלכה. וראה מ"א שם בשם התוס'.