ז

ז וקטן אפילו הוא בן י"ג שנה אם אינו ידוע שהביא ב' שערות אינו מוציא את האשה כיון שהיא מחוייבת מן התורה בודאי והוא אינו מחוייב אלא מספק כי שמא לא הביא ב' שערות עדיין והוא פטור מכל המצות מן התורהלח לכן תקדש האשה בעצמה ואם אינה יודעת תאמר עם הקטן מלה במלהלט ואפילו אם שומעת הקידוש מגדול מכל מקום אם אינה מבינה לשון הקודש תאמר עמו מלה במלה כמו שנתבאר בסי' קצ"גמ:


לח) מ"א שם. וכדלעיל סי' נה ס"ו שבדאורייתא אין סומכין בזה על החזקה. וראה לעיל רס"י לט וש"נ.

לט) מ"א סי' קצג סק"ב.

מ) ראה שם סוף ס"א שמציין לסי' קפה. וראה לעיל סי' קפה ס"א (ובשוה"ג שם, שהסיק שאין חילוק באינה מבינה בין שומעת למברכת בעצמה) וס"ד (לומר עמו מלה במלה לפי שאי אפשר לכוין ולשמוע). וראה העו"ב תשס ע' 64.