ח

ח מי שאין ידו משגת לקנות יין לקידוש שבלילה ולהכין צרכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום ויין לקידוש שביום הרי קידוש הלילה קודם לכלמא לפי שהוא מן התורה אע"פ שיכול לקדש על הפת וגם על היין אינו אלא מדברי סופריםמב מכל מקום כיון שעיקר קידוש זה הוא מן התורה גם היין שלו קודם לכלמג חוץ מן הפתמד שאם אין לו פת (ב) לחם משנה היא קודמת ליין של קידוש הלילה ויקדש על הפתמה לפי שהפת הוא עיקר מצות סעודת השבת שאי אפשר לקיימן כלל בלא פת כמ"ש בסי' רע"דמו.

ואם יש לו פת ויין לקידוש הלילה וצריך (לקנות יין לקידוש שביום) ולהכין צרכי סעודה לכבוד לילה ולכבוד יום הרי צרכי סעודה שלכבוד היום קודמין (לקידוש היוםמז) ולצרכי סעודה שלכבוד הלילה שכבוד יום קודם לכבוד לילהמח וכן מי שיש לו מעט מיני מגדים יניחם עד היוםמט ולא יאכלם בלילה שכבוד היום קודם (וכן קידוש שביום קודם לצרכי סעודה שלכבוד הלילהנ):


מא) ברייתא פסחים קה סוע"א לגירסת הרא"ש, ולפירוש הרשב"ם שם רע"ב. טור ושו”ע ס"ג.

מב) כדלעיל ס"ב. וראה לעיל סי' רסג ס"ד.

מג) ראה לקמן סי' רצו קו"א ס"ק א, הטעם שיין קידוש קודם לכוס ברכת המזון. וראה מ”מ וציונים.

מד) עולת שבת סק"ג. מ"א סק"ג. וכדלעיל סי' רסג ס"ג (שקודם אפילו לנר, שקודם לקידוש על היין). וראה העו"ב שם ע' קפג.

מה) מ"א שם.

מו) סעיף ה. וראה לעיל סי' קפח ס"י וש"נ.

מז) ראה ט"ז ומ"א סק"ג. וראה העו"ב שם ע' קפו וע' קפח.

מח) ברייתא פסחים קה, א. שו"ע ס"ג. וכדלקמן סי' רפט ס"ב.

מט) רש"י ורשב"ם שם ד"ה כבוד יום.

נ) שגם קידוש היום הוא משום כבוד היום, כדלקמן שם.