רעג שיהיה הקידוש במקום סעודה ובו י"ב סעיפים:

א

א אין קידוש אלא במקום סעודהא שאם קידש בבית זה ואכל בבית אחר בין שהיה דעתו מתחלה לאכול בבית האחרב בין שקידש על דעת לאכול בבית זה ואח"כ נמלך לאכול בבית אחרג לא יצא ידי חובתו בקידוש הראשון וצריך לחזור ולקדש קודם שיאכל בבית האחר בין בקידוש של לילה ובין בקידוש של יוםד שנאמרה וקראת לשבת עונג ודרשו חכמיםו במקום עונג סעודת שבת שם תהא קריאת הקידוש ואין צריך לומר שאם קידש ולא סעד אחריו כלל שלא יצא ידי חובת קידושז:


א) שמואל פסחים קא, א. טור ושו”ע ס"א.

ב) תוס' שם ק, ב ד"ה ידי קידוש. רא"ש שם פ"י ס"ה. טור ושו"ע ס"א.

ג) עובדא דרב הונא שם קא, א. ר"ן שם ד"ה ושמעינן. ב"י סוף הסי'. שו"ע ס"ב.

ד) רמב"ם פכ"ט ה"י. טור ושו”ע סי' רפט ס"א. וכ"ה לקמן שם ס"ב.

ה) ישעי' נח, יג.

ו) ט"ז ס"ק א. וכדלעיל סי' רעא ס"ט וש"נ. וראה מ”מ וציונים.

ז) עובדא דאביי שם. רש"י שם ד"ה אין קידוש. ר"ן שם ד"ה ושמעינן. ב"י סוף הסי'. שו"ע ס"ג.