י

י אם קידש בתוך ביתו ושמע שכנו הקידוש ממנו כשהוא בתוך בית שלו ושלחנו ערוך לפניו לאכול מיד באותו מקום יוצא בו ידי חובתונה שהרי הוא שומע במקום סעודתו ואע"פ שהמקדש הוא במקום אחר אין בכך כלום והוא שיתכוין המקדש להוציאו ידי חובתונו ויתכוין הוא לצאת בשמיעה זו ואפילו לכתחלה יכול אדם לקדש בביתו כדי שישמעו שכניו ויצאו ידי חובתן ואפילו אם הוא אינו אוכל עדיין ואינו יוצא בקידוש זהנז אלא שמקדש בשביל שכניו שאינן יודעים לקדשנח:


נה) סמ"ק סי' רפ (ע' רעט). הגה"מ פכ"ט (דפוס קושטא) ה"ח. רבינו ירוחם נתיב יב ח"א (סו, א). טור ושו”ע ס"ו. כדלעיל סי' נה סכ"ב שלענין להוציא ידי חובתו לא אמרו שצריך להיות במקום אחד. וראה לעיל סי' ריג ס"א, שגם ברכת הגפן דינה כברכת המצות שיכול להוציא בלי קביעות סעודה (כדלעיל ס"ו). וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רצז.

נו) טור ושו”ע שם מר"ה כח, ב. וכדלקמן סי' תקפט ס"ז. וראה מ”מ וציונים. אהלי שם ח"ג ע' קכא.

נז) מ"א ס"ק יג. מתוס' פסחים קא, א ד"ה דאכלו ושתו. וכפי שנתבאר לעיל סי' רסט ס"ג.

נח) כדלעיל ס"ו.