יב

יב לכתחלה צריך לאכול סעודת הלילה במקום שהנרות דולקותסא ואף אם אוכלה מבעוד יום אין לו לאכול בחצר אף אם נהנה שם יותר מפני האויר או מפני הזבוביםסב אבל אם הוא מצטער הרבהסג בבית מפני השרב או מפני הזבובים יכול לקדש ולאכול בחצר אף על פי שאינו רואה הנרותסד שהנרות לעונג נצטוו ולא לצערסה רק שיזהר שיהיו הנרות ארוכים שידלקו עד הלילה כמו שנתבאר בסימן רס"גסו עי"ש:


סא) רא"ש פ' ערבי פסחים ס"ה בשם י"א. מרדכי שם (לה, א) מהא דאביי פסחים קא, א. שו"ע ס"ז בשם. מהרש"ל בהגהותיו לטור (שכשאינו מצטער צריך). מ"א ס"ק טו. וכדלעיל סי' רסג ס"א.

סב) שבלי הלקט סי' נט בשם ראבי"ה. הגהות הר"פ לתשב"ץ סי' ג. כל בו סי' לא (כה, ג).

סג) מהרש"ל ומ"א שם.

סד) תשב"ץ סי' ג, בשם אביו רבי ברוך בשם רבינו שמחה משפיר"א. טור בשם הגאונים. שו"ע שם.

סה) הגהות מיימוניות פ"ה אות כ. שו"ע ס"ז.

סו) סעיף יג וש"נ.