רעג שיהיה הקידוש במקום סעודה ובו י"ב סעיפים:

ב

ב ואפילו בבית אחד מחדר לחדר שקידש בחדר אחד על דעת לאכול בחדר זה ואח"כ נמלך לאכול בחדר אחר וכן מבית לעליה או מעליה לבית צריך לחזור ולקדשח במה דברים אמורים בנמלך אבל אם כשקידש היה דעתו לאכול בחדר אחר אין צריך לחזור ולקדש אם שני החדרים הם בבית אחד וכן מבית לעליה או מעליה לביתט (ומכל מקום לכתחלה טוב שלא לעשות כן שיש חולקים על זהי) אבל מבית לביתיא או מבית לחצריב אינו מועיל מה שהיה בדעתו מתחלה על כך וצריך לחזור ולקדש כמו שנתבאר.

ומכל מקום אם בשעת אכילתו שם יכול הוא לראות משם את מקומו שקידש בויג אפילו דרך חלון ואפילו מקצת מקומויד יש אומרים שזה נקרא קידוש במקום סעודה ששני מקומות אלו כמקום אחד לענין קידוש כמו שהן כמקום אחד לענין צירוף לזימוןטו כמ"ש בסי' קצ"הטז ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק:


ח) רב ענן בר תחליפא פסחים שם.

ט) תוס' שם ק, ב ד"ה ידי קידוש. רא"ש שם בדעת הירושלמי. טור ושו”ע ס"א.

י) ר"ן שם סוד"ה סבור.

יא) תוס' שם. רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

יב) משמעות הטור בשם רב שר שלום ושו"ע שם בשם יש אומרים. וכ"ה בסי' קעח ס"א (לענין הפסק באכילה).

יג) טור בשם רב שר שלום. מגיד משנה פכ"ט ה"ח בשם גאונים. שו"ע ס"א. וכ"ה לעיל שם (לענין הפסק באכילה) וש"נ.

יד) מ"א סק"ג. וכ"ה לעיל שם.

טו) משמעות הר"ן שם.

טז) סעיף א. וראה העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רפז.