ג

ג מפנה לפנה בבית אחד שקידש בזוית זו על דעת לאכול כאן ואח"כ נמלך לאכול בזוית אחרת באותו בית ואותו חדר ואפילו הוא טרקלין גדול אין צריך לחזור ולקדשיז שכל החדר נחשב מקום אחד ומכל מקום לכתחלה טוב שלא לעשות כןיח שיש חולקים על זהיט:


יז) רמב"ם פכ"ט ה"ח. וראה מגיד משנה שם. תוס' שם קא, א ד"ה אבל. רא"ש שם. טור ושו”ע ס"א. וראה לעיל סי' קעח ס"ט דהיינו אפילו יש מקום גבוה באמצע שאינו יכול לראות משם מקומו הראשון.

יח) מ"א סק"א.

יט) גירסת הרי"ף שם. וראה ר"ן שם ד"ה סבור. שלטי הגבורים שם (כ, א) אות א. ב"י ד"ה ובחדר א'.