ד

ד וסוכה שהיא בתוך הבית אף על פי שמחיצות הסוכה מפסיקות בין חלל הסוכה לחלל הבית אינה כחדר בפני עצמו כיון שאין מחיצות עשויות לתשמיש אלא לשם מצות סוכהכ ולפיכך אם קידש בביתכא ואחר כך נמלך לאכול בסוכה או להפך אין צריך לחזור ולקדש שהרי זה כמו מפנה לפנהכב אבל אם מחיצות הבית מפסיקותכג בין חלל הבית לחלל הסוכה אף על פי שפתח הבית פתוח לסוכה הרי זה כמחדר לחדר (ואם אין הסוכה סמוכה לבית אלא אויר החצר מפסיק ביניהם הרי זה כמבית לבית או מבית לחצרכד):


כ) מרדכי פסחים שם בדעת הירושלמי. מ"א סק"ב. וראה לעיל סי' נה סכ"א.

כא) ראה העו"ב שם ע' רצ.

כב) רמ"א ס"א.

כג) מ"א שם.

כד) ראה מ”מ וציונים. העו"ב שם.