ה

ה צריך לאכול במקום הקידוש לאלתר אחר הקידוש אבל אם לא אכל עד לאחר זמן לא יצא ידי חובתוכה וצריך לחזור ולקדש קודם שיאכל ואין חילוק בין זמן קצר לזמן ארוךכו.

במה דברים אמורים כשמתחלה כשקידש לא היה בדעתו לאכול מיד אבל אם היה בדעתו לאכול מיד אלא שאירעו אונס שלא אכל עד לאחר זמן יצא ידי חובתו ואינו צריך לחזור ולקדש כשאוכל במקום הקידושכז והוא שלא יצא ממקום זה משקידש עד שיאכל אבל אם יצא בינתיים צריך לחזור ולקדשכח.

ואם מתחלה כשקידש היה בדעתו שלא לאכול עד לאחר זמן ואפילו היה בדעתו ג"כ שלא יאכל בבית זה אלא בבית אחר ואח"כ נמלך ואכל מיד במקום הקידוש אינו צריך לחזור ולקדשכט:


כה) אגור סי' שפז בשם מהרי"ל (שו"ת החדשות סי' לב). רמ"א ס"ג.

כו) מהרי"ל שם (שלומד זאת מעובדא דאביי פסחים שם, אף שיאכל שם למחר. ומזה לומד גם לזמן קצר, שאוכל שם לאחר זמן באותו לילה). וראה בדי השלחן סי' פא ס"ק י.

כז) מהרי"ל ואגור ורמ"א שם. מ"א סק"ה ממשמעות עובדא דרב הונא פסחים קא, א.

כח) מ"א שם. וראה מ”מ וציונים לסי' רעא סכ"ו. קיצור הלכות הערה 12.

כט) ב"י סוף הסי'. רמ"א ס"ג. מ"א ס"ק ו. ט"ז סק"ב מעובדא דאביי קא, א.