ז

ז הורו הגאונים שזה שאמרו חכמים אין קידוש אלא במקום סעודה אין צריך שיגמור שם כל סעודתולח אלא אפילו אם אכל כזיתלט או אפילו כזית מחמשת המיניםמ שמברכים עליהם בורא מיני מזונות או ששתה רביעית ייןמא מלבד כוס הקידושמב יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה ויכול לאכול אח"כ הסעודה במקום אחר בין מיד בין לאחר זמןמג ואינו צריך לברך על הכוס קודם אותה סעודהמד בין בלילה בין ביום שכיון שכבר יצא ידי קידוש במקום סעודה הרי סעודה זו האחרת דומה לסעודה שלישית של שבתמה שאין צריך לברך על הכוס לפניהמו:


לח) טור בשמם. שו"ע ס"ה.

לט) דרישה סק"ג. מ"א סק"י.

מ) מ"א ס"ק יא. וראה גם לקמן סי' עדר ס"ח. וראה לעיל סי' קפח ס"י ובשוה"ג שם אם יוצא בזה גם הסעודה.

מא) טור ושו”ע שם. מ"א סק"ח.

מב) לבוש ס"ה. ב"ח ס"ג. ט"ז סק"ד. וראה בדי השלחן סי' פא ס"ק ב. קיצור הלכות הערה 13.

מג) ראה לעיל סי' רמט ס"י וקו"א שם ס"ק ג.

מד) מ"א סק"ט.

מה) מ"א שם.

מו) כדלקמן סי' רצא ס"ו.