ח

ח אבל אם אכל פירותמז אפילו הרבה וכן אם שתה שאר משקים אע"פ שהם חמר מדינה אינו יוצא ידי קידוש במקום סעודהמח לפי שהיין סועד הלבמט וחמשת המינים נקראים מזוןנ לכך הם ראוים להקרא עליהם שם סעודהנא משא"כ בשאר משקים ופירות:


מז) טור ושו”ע סוס"ה.

מח) מ"א ס"ק יא.

מט) ברכות לה, ב. שו"ע ולבוש סי' רח סי"ז. סדר ברה"נ פ"א הי"ז (אף לגבי תמרים). וראה מ”מ וציונים.

נ) ראה ברכות שם. עירובין ל, א. באר הגולה סי' רח סי"ז. סדר ברה"נ שם. מ”מ וציונים.

נא) ראה מ”מ וציונים.