ט

ט יש אומריםנב שאפילו שתה רביעית יין מכוס הקידוש יוצא בזה ידי קידוש במקום סעודה ולא הצריכו סעודה במקום קידוש אלא כשלא שתה רביעית שלמה אלא רוב רביעית ויש לסמוך על דבריהם לעת הצורך כגון בקידוש שבבית הכנסת או מילה ואין שם קטן להשקותו מכוס של ברכה ישתה גדול רביעית שלמה ויתכוין לצאת ידי חובתו כמו שנתבאר בסימן רס"טנג (ומכל מקום אם אפשר טוב שישתה עוד רביעית שלמהנד מלבד רוב רביעית שיוצא בו ידי חובת קידוש כדי לצאת לדברי הכל):


נב) משמעות ב"י ד"ה כתוב בהגהות, ורמ"א ס"ה. ראה ב"ח ד"ה כתבו הגאונים. ט"ז ס"ק ד ומ"א ס"ק ח. אבן העוזר.

נג) סעיף ג.

נד) ראה בדי השלחן סי' פא סק"ג.